Welcome to the Artboya web

ART BOYA İSG Web Sayfası

art logo.png

Doküman Adı

Web Home

Revizyon Bilgisi

r3 - 27 Apr 2022 - 16:30:04 - Sinan Gul

Oluşturan

Wiki Guest

ART BOYA ANA WEB SAYFASI'na HOŞ GELDİNİZ

Yıllık Çalışma Planları


Yıllık Değerlendirme Raporları

Risk Değerlendirme Raporları

Acil Durum Planları


Forms


İSG'ye Dair Diğer Kayıtlar


Eğitim Kayıtlarımız


İş kazası ve meslek hastalıklarının kayıt ve bildirimi


Kimyasalarla Çalışma

 • SDS'lerin bulunmaması
 • Kimyasalların sızıntı önlemi
 • Göz solüsyonu/göz duşu bulunmayışı
 • Kimyasallara karşı doğru KKD

Yangından Korunmayla İlgili Gereklilikler

 • Sabit boru tesisatı ve yangın dolapları
 • Yalıtkan Paspas
 • Acil çıkış kapılarının dışa doğru açılıyor olması
 • Acil kaçış yolları üzerinde malzeme ve engele olmaması

MADDE 164- (1) Mevcut binalarda sabit boru tesisatı ve yangın dolapları hakkında, bu maddenin ikinci fıkrası hükmü de dikkate alınarak 94 üncü madde hükümleri uygulanır.

(2) (Değişik: 10/8/2009-2009/15316 K.) Yüksek binalar ile toplam kapalı kullanım alanı 2000 m2’den büyük imalathane, atölye, depo, konaklama, sağlık ve toplanma amaçlı binalar ile eğitim binalarında, alanlarının toplamı 1000 m2’den büyük olan kapalı otoparklarda ve ısıl kapasitesi 500 kW’ın üzerindeki kazan dairelerinde yangın dolabı yapılması zorunludur.

Çevreyle İlgili Gereklilikler

 • Çevre izni veya muaftır belgesi

Yasal İzinler - İnsan Kaynakları/Personel Yönetimi Süreci

 • İşe giriş çıkışların / fazla mesailerin kayıt altına alınması
 • Yıllık izin kayıtları
 • İşyeri açma ve çalıştırma ruhsatı
 • Dilek- şikayet kutusu
 • Duyuru Panosu, politika ve prosedürler yayınlanmamış.
 • Çalışanların iş sözleşmeleri
 • Atıkların bertarafı için lisanslı firmayla sözleşme
 • Çevresel Etki Değerlendirmesi..

Artboya Web Utilities

Sitemap

This site is powered by FoswikiCopyright © by the contributing authors. All material on this collaboration platform is the property of the contributing authors.
Ideas, requests, problems regarding Ütopya? Send feedback
This website is using cookies. More info. That's Fine